Основні публікації

Основні праці:
Монографії та навчально-методичний посібник:
1. Муковіз О. П. Основи дистанційного навчання у початковій освіті : навч.-метод. посіб. Умань : Візаві, 2018. 128 с.
2. Підготовка вчителя до використання інноваційних педагогічних технологій у початковій школі : колективна монографія / Коберник О. М. та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 190 с. (авторські с. 66-85).
3. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 492 p. (авторські с. 142-169).
4. Підготовка вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: теорія та методика : колективна монографія / Бахмат Н. В. та ін.; за ред. О. П. Муковоза. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 207 с. (авторські с. 130-149).
5. Інновації в початковій освіті: теоретичний та практичний аспекти : колективна монографія / Г. П. Волошина та ін.; за ред. О. П. Муковоза. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 360 с. (авторські с. 205-238).
6. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Муковіз, Г. В. Ткачук. Умань : Візаві, 2023. 164 с.


Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science:

1. Mukoviz O. P., Kolos K. R., Kolomiiets N. A. Distance Learning of Future Primary School Teachers as a Prerequisite of Their Professional Development Throughout Life. Information Technologies and Learning Tools. 2018. 66 (4). Р. 42-53. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2265.

2. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Roienko L. M., Torchynska T. A., Voloshina H. P. Fostering the Key Competencies of Undergraduates Majoring in Primary School Teaching and Learning based on the Standards of PISA International Comparative Study. International Journal of Education and Information Technologies. 2021. Volume 15. Р. 281-288. URL: https://www.naun.org/cms.action?id=23299.

3. Polishchuk G., Khlystun I., Zarudniak N., Mukoviz O., Motsyk R., Havrylenko O., & Kuchai O. Providing the Practical Component of the Future Specialist with Multimedia Technologies in the Educational Process of Higher Education. JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Volume 22(9). P. 714-720. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220993.pdf.

4. Yudin Oleksandr, Havrylov Dmytro, Onyshchenko Roman, Revva Kyrylo, Pantas Ivan, Mukoviz Oleksii. Platform Adaptive Integer AC Technology Combination. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2022. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10024192/keywords#keywords.

Фахові видання:

1. Муковіз О., Грітченко Т., Гарачук Т. Особливості впровадження електронного навчального курсу «Методика навчання іноземної мови» у процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2018. 91. С. 71-87. URL: https://drive.google.com/file/d/1TCoQEgt13CZNViHyhVsBSyMTSndkVqvu/view
2. Муковіз О., Веремієнко В., Мельничук В. Система дистанційного навчання вчителів початкової школи: теоретичні засади. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2019. 1. С. 85-93. URL: http://psh.udpu.edu.ua/article/view/178130.
3. Mukoviz O., Ihnatenko N., Kovtun O. Selection of the Distance Learning Management System for Pedagogical Higher Education Institutions. Open educational e-environment of Modern University Special Edition «New Pedagogical Approaches in Steam Education». Borys Grinchenko Kyiv University, 2019. С. 216-221. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/236/pdf#.Xd-ESVzRBdg0.
4. Муковіз О. Експериментальна перевірка рівня розвитку професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Умань, 2021. Вип. 1 (23). С. 42-50. URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/232756.
5. Моцик Р. В., Щирба В. С., Муковіз О. П. Особливості використання хмарних технологій в освітньому процесі під час пандемії COVID-19. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. Київ : Міленіум, 2021. Вип. 31 (2). С. 301-314. URL: http://pedosv.kpnu.edu.ua/issue/view/14150.
6. Муковіз О., Красюк Л. Можливості формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх учителів початкової школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Умань, 2022. Вип. 1 (25). С. 41–48. URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/258469.
7. Муковіз О., Красюк Л., Моцик Р. Педагогічні умови формування інформаційно-цифрової компетентності в молодших школярів на уроках інформатики. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2023. № 1, С. 17–26. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/276928.
8. Муковіз О., Мельничук В. Шляхи формування основ медіаграмотності в молодших школярів на уроках інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2023. №1 (9). С. 111–120. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/279350.

Статті у зарубіжних виданнях:
1. Mukoviz O. P., Kolomiiets N. A. Experimental Testing of the Distance Learning Model in the System of Lifelong Education of Primary School Teachers. The Online Journal of Distance Education and e-Learning. 2018. 6 (4). Р. 29-39. URL: http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v06i04/v06i04-04.pdf.
2. Mukoviz O. P., Kravchuk O. V., Hritchenko T. Ya., Reznichenko I. G., Yashchuk O. M. Aspects of distance learning in the system of continuous education of elementary school teachers the ukrainian context. Revista Espacios. 2020. Vol. 41, (№º 16) P. 29. URL: https://www.revistaespacios.com/a20v41n16/20411629.html.
3. Mukoviz O., Krasyuk L. Experimental Verification of the Effectiveness of the Distance Learning System Influence on the Level of Development of Professional and Pedagogical Competence of Primary School Teachers. Global and Lokal Distance Education – GLOKALde. 2022. Vol. 8. Number 1. P. 314. URL: http://www.glokalde.com/Articles/136/experimental-verification-of-the-effectiveness-of-the-distance-learning-system-influence-on-the-level-of--development-of-professional-and-pedagogical-competence-of-primary-school-teachers.
4. Mukoviz O., Krasyuk L. Pedagogical Conditions for the Formation of a Pedagogical Communication Culture of Future Primary Education Teachers. Global and Lokal Distance Education – GLOKALde. 2023. Vol. 9. Number 1. P. 3–9. URL: https://www.glokalde.com/Articles/145/pedagogical-conditions-for-the-formation-of-a-pedagogical-communication-culture-of-future-primary-education-teachers.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар