Про мене


Муковіз Олексій Павлович
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії початкового навчання Уманськогодержавного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2008 році в Інституті вищої освіти НАПН України захистив кандидатську дисертацію (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на тему «Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій». В 2017 році в Інституті педагогічної освіти і освітидорослих НАПН України захистив докторську дисертацію (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на тему: «Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи». Має 100 публікації, з них 94 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Після захисту докторської дисертації опубліковано 24 праці, 1 – навчальний посібник, 1 закордонна колективна монографія, 3 колективні вітчизняні монографії, 4 статті у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 2 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, 2 статті у зарубіжних виданнях та 11 публікацій тез доповідей.
Викладає студентам спеціальності 013 Початкова освіта: «Інформаційно-комунікаційні технології в початковій освіті»: усього – 90 годин, 46 год. – аудиторних, у т. ч. лекційних – 6 годин, лабораторних – 40; «Основи дистанційного навчання у початковій освіті»: усього – 90 годин, 30 год. – аудиторних, у т. ч. лекційних – 6 годин, практичних – 24; «Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях»: усього – 90 годин, 30 год. – аудиторних, у т. ч. лекційних – 6 годин, практичних – 24. Є автором веб-сайту: http://sno.udpu.edu.ua/.